General Terms & Conditions (streamer)

Published at Oct 22, 2020

1. Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Red Dot, de besloten vennootschap Red Dot B.V. en, waar van toepassing, haar moedermaatschappij Red Dot Holding alsmede haar oprichters, die haar livestreamdienst met tickeverkoopservice aanbiedt onder de naam "Red Dot";
 • Streamer: de organisator van het evenement dat middels de livestream van Red Dot wordt geopenbar, welke Streamer handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • Ticket platform: de SaaS-applicatie ontwikkeld door Red Dot waarbij de Gebruiker Ticket(s) bij Red Dot als tussenhandelaar van de Streamer kan aankopen om zich de toegang tot livestreams van Streamer te verschaffen;
 • Overeenkomst: de tussen Streamer en Red Dot gesloten overeenkomst ter zake het gebruik van het Ticket platform.
 • Ticket(s): de beveiligde en unieke methode waarmee Gebruiker zich de toegang tot de livestream van Streamer kan verschaffen, welke livestream door Red Dot wordt gefaciliteerd;
 • Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die door gebruikmaking van het Ticket platform Ticket(s) koopt van Red Dot voor een door of namens Streamer georganiseerd evenement;

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden:

2.1       Het accepteren van een aanbieding van Red Dot en het gebruik maken van de livestream houdt in dat haar wederpartij de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

2.2       Op deze Overeenkomst kunnen de voorwaarden van de Streamer. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de verschillende voorwaarden en deze algemene voorwaarden prevaleren de voorwaarden uit deze algemene voorwaarden.

2.3       Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.4       Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Red Dot, voor de uitvoering waarvan derden door of namens Red Dot dienen te worden betrokken.

3. Precontractuele fase

Alle door Red Dot uitgebrachte offertes c.q. ieder op een andere wijze gedaan aanbod is geldig voor een termijn van maximaal 30 dagen. Na verstrijking van deze termijn kan de wederpartij op offerte (aanbod) een beroep doen. Red Dot kan niet aan haar offerte (aanbod) door de wederpartij worden gehouden indien deze begreep dan wel had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. het gedane aanbod in zijn geheel dan wel op een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Ticket platform:

4.1       Het Ticket platform zorgt dat Ticket(s) van een door Streamer georganiseerd evenement door Red Dot aan Gebruikers via het Ticket platform worden aangeboden. Daarnaast zorgt het Ticket platform dat er bijproducten aan Gebruikers aangeboden kunnen worden. Op het moment dat een Gebruiker via het Ticket platform van de Streamer een ticket koopt, ontstaat er een overeenkomst op afstand tussen Gebruiker en Red Dot. Er ontstaat geen rechtstreekse contractuele relatie tussen Gebruiker en Streamer. De Streamer zal het evenement voor zijn rekening en risico organiseren.

4.2       Red Dot stelt het Ticket platform als SaaS-dienst ter beschikking aan Streamer en Gebruiker. Het staat Streamer niet vrij derden gebruik te laten maken van de door Red Dot verleende diensten.

4.3       Red Dot verleent de Streamer toegang tot het gebruik van het Ticket platform indien en voor zover dit voor het uitvoeren van de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen noodzakelijk is.

4.4       Het Ticket platform wordt - mede met het oog op een maximalisatie van te verkopen Tickets – door en voor rekening van Red Dot beheerd, onderhouden en waar nodig hersteld overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

4.5       Red Dot stelt de Streamer in voorkomend geval - uit eigen beweging en indien redelijkerwijze mogelijk onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden nieuwe versies van het Ticket Platform ter beschikking.

4.6       Koop en verkoop van de Ticket(s) verloopt via het Ticket platform, waarbij de Gebruiker optreedt als koper en ofwel Red Dot ofwel Organisator als verkoper van de Ticket(s).

5. Betalingen Tickets:

5.1       Alle betalingen door de Gebruiker in verband met de verkoop van Tickets via het Ticket platform- op grond van een door het aangaan van de Overeenkomst gegeven daartoe strekkende machtiging van de Streamer aan Red Dot – komen op een door een derde (Mollie) beheerde rekening binnen.

5.2       De door Gebruikers gedane en door Red Dot ontvangen betalingen op de rekening als bedoeld in artikel 5.1 worden - onder inhouding van de met de Streamer overeengekomen vergoeding als bedoeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden – zullen door Red Dot binnen een nader overeen te komen termijn worden doorgestort op een door Streamer aan te geven bankrekening.

6. Tarieven en betaling:

6.1       Red Dot brengt de Streamer de navolgende kosten in rekening:

            a) kosten per via het Ticket platform verkocht Ticket worden in rekening gebracht zoals dit in de offerte is overeengekomen. De kosten zijn o.a. afhankelijk van het door Streamer gekozen servicelevel.
b) kosten voor eventuele extra diensten.

6.2       De tarieven voor extra diensten worden met de Streamer in de Overeenkomst nader bepaald.

6.3       Tarieven zijn inclusief BTW uitsluitend voor wat betreft de vergoeding per Ticket als bedoeld in artikel 6.1 sub b) van deze algemene voorwaarden en exclusief BTW wat betreft het gebruik van bijvoorbeeld hardware en overige diensten van Red Dot, alsmede eventuele bijkomende kosten, ook indien dit onvoorziene kosten betreft.

6.4       Red Dot heeft het recht de tarieven - indien daartoe aanleiding is - tussentijds aan te passen. Met een redelijke aanpassing van de tarieven verklaart de Streamer zich op voorhand akkoord.

6.5       Geen enkele kostenverhogende gebeurtenis die mogelijkerwijze plaatsheeft in de relatie tussen Streamer en Gebruiker kan op Red Dot worden afgewenteld.

6.6       Betaling van de door Red Dot aan de Streamer in rekening gebrachte tarieven geschiedt op de wijze zoals beschreven in artikel 5.2 van deze algemene voorwaarden. Indien verrekening geheel dan wel gedeeltelijk niet mogelijk is, zal Red Dot de Streamer hieromtrent informeren. De Streamer is alsdan gehouden het openstaande bedrag aan tarieven terstond te voldoen.

6.7       In rekening gebrachte tarieven zijn eveneens uitdrukkelijk verschuldigd indien Streamer, om wat voor reden dan ook, besluit de kosten van het toegangsbewijs geheel of gedeeltelijk aan de Gebruiker te restitueren.

7. Rapportage:

7.1       Red Dot heeft de verplichting jegens de Streamer om desgevraagd inzicht te verschaffen met betrekking tot volume en status van de verkoop van Tickets tussen Gebruiker en Red Dot.

7.2       Red Dot maakt voor de Streamer elke afzonderlijke transactie tussen Gebruiker en Red Dot desgevraagd inzichtelijk. Streamer heeft het recht om een (register)accountant aan te wijzen om de door Red Dot aan Streamer verstrekte informatie te controleren. Aan deze (register)accountant zal volledige toegang tot de administratie worden gegeven. De kosten worden door Streamer betaald, tenzij uit het onderzoek door de (register)accountant volgt dat de opgave van Red Dot onjuist is waarbij een afwijking van minder dan 10% door partijen als acceptabel wordt aangemerkt. Afwijkingen boven dat percentage worden als onjuist bestempeld.

7.3       Eventuele facturen, rapportages, mededelingen en andere communicatie tussen partijen geschiedt digitaal, via email en/of publicatie op een al dan niet beveiligd gedeelte van de website van Red Dot.

8. Privacy en persoonsgegevens:

8.1       Omdat het voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal Streamer Red Dot informeren over de wijze waarop Streamer invulling geeft aan zijn verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”).

8.2       Streamer vrijwaart Red Dot voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Streamer wordt gehouden of waarvoor Streamer op grond van de AVG anderszins verwerkingsverantwoordelijk is, tenzij Streamer bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Red Dot toerekenbaar zijn.

8.3       Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens is Streamer als zowel Red Dot individueel verwerkingsverantwoordelijk, de persoonsgegevens worden verwerkt zowel binnen de eigen organisatie als door verwerkers, de Gebruikers zijn de betrokkenen, een en ander zoals bepaald in de AVG.

8.4       De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die met gebruikmaking van het Ticket-platform, bij de uitvoering van de Overeenkomst of een andere dienst van Red Dot door Streamer worden verwerkt, ligt volledig bij Streamer. Streamer staat er tegenover Red Dot voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Streamer vrijwaart Red Dot tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze persoonsgegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

9. Verstrekken (bedrijfs)gegevens

Streamer verplicht zich alle gegevens die naar het oordeel van Red Dot noodzakelijk zijn voor het optimaal functioneren van het Ticket Platform per ommegaande aan Red Dot ter beschikking te stellen op een door Red Dot aan te geven wijze.

10. Intellectuele eigendom:

Zowel Red Dot als Streamer behouden alle rechten van intellectuele eigendom op de werken die zij inbrengen en/of gebruikt worden en/of ter beschikking gesteld worden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Behoudens uitdrukkelijke anders schriftelijk tussen partijen overeengekomen, vindt geen overdracht van intellectuele eigendom plaats op basis van deze algemene voorwaarden dan wel uit hoofde van de Overeenkomst.

11. Vrijwaring:

11.1      Streamer vrijwaart Red Dot voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Streamer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

11.2      Streamer vrijwaart Red Dot voor alle schade die voortkomt uit het niet, niet tijdig of niet geheel doorgaan van het evenement, alsmede voor schade die voortkomt uit een gebrekkige livestream en verbinding welke door Streamer worden verzorgd.

11.2      Streamer vrijwaart Red Dot op eerste verzoek indien Red Dot wordt aangesproken, in welke zin dan ook, door of namens een Gebruiker met betrekking tot de inhoud en/of de al dan niet behoorlijke nakoming van een evenement, bijvoorbeeld in het geval van afgelastingen, alsmede de daarmee samenhangende communicatie van Streamer naar Gebruiker, dan wel iedere andere mogelijke vorm van tekortkoming en/of onrechtmatig handelen van Streamer jegens Gebruiker.

11.3      Red Dot is gerechtigd alle in- en buiten rechte door haar gemaakte kosten in verband met tussen Gebruiker en Streamer gerezen juridische en/of financiële geschillen, te verhalen op de Streamer.

12. Aansprakelijkheid:

12.1      Aansprakelijkheid van Red Dot wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts dan indien de Streamer Red Dot zo spoedig mogelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij tevens een redelijk termijn wordt gesteld ter zuivering van de tekortkoming en indien Red Dot ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. Één en ander laat rechten van de Streamer uit hoofde van artikel 12.1 onverlet.

12.2      De totale aansprakelijkheid van Red Dot wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, het gebruik van het Ticket platform of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Streamer overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Red Dot voor direct schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 5.000,- bedragen.

12.3      Red Dot is niet aansprakelijk ter zake schade van Streamer, in welke vorm dan ook, wegens terugboekingen en/of reclamaties - vanwege welke oorzaak dan ook - van Gebruikers. De hieruit direct of indirect voortvloeiende schade wordt gedragen door Streamer. Red Dot is gerechtigd terugboekingen en/of reclamaties te verrekenen met Streamer met andere via Red Dot lopende betalingen van Gebruikers.

12.4      Red Dot is uitsluitend jegens Streamer aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst en/of overige contractuele verplichtingen, voor zover deze schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van Red Dot of van derden van wie Red Dot zich bedient.

12.5      Red Dot is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van Gebruikers bij Streamer.

12.6      Red Dot is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van storingen of onderhoud van door haar gebruikte computers c.q. (elektronische) systemen, of mobile apparatuur.

12.7      Red Dot is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van door Gebruikers of derden vervalste Ticket(s) dan wel andersoortig misbruik- of onrechtmatig gebruik van Tickets, links en buttons door Gebruikers of derden.

12.8      De in deze algemene voorwaarden genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn mede bedongen ten behoeve van de door Red Dot ingeschakelde derden, die op deze aansprakelijkheidsbeperking derhalve een beroep kunnen doen.

12.9      Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Streamer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Red Dot meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Red Dot vervalt door het enkele verloop van één maand na het ontstaan van de vordering, tenzij Streamer voor het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

13. Beëindiging

13.1      Beëindiging van de Overeenkomst en/ of de livestream  is mogelijk indien:

 • één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling wordt verleend, ontbinding of liquidatie plaatsvindt, de ondernemingsactiviteiten worden beëindigd of naar het buitenland worden verplaatst, of de crediteuren onderhands akkoord wordt aangeboden dan wel op andere wijze sanering van schulden wordt bewerkstelligd;
 • één der partijen na schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende brief gedurende meer dan zeven dagen in gebreke blijft haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen;
 • de Streamer het Ticket platform gebruikt voor een ander doel dan waarvoor Red Dot de Ticket overeenkomstig de gemaakte afspraken aan Streamer ter beschikking heeft gesteld;
 • de Streamer eigenhandig dan wel met behulp van derden en op welke wijze dan ook tracht wijzigingen in het Ticket platform aan te brengen;
 • het Ticket platform en/ of de livestream direct of indirect door Streamer wordt gebruikt om door haar overeenkomsten met Gebruikers te sluiten die door inhoud of strekking in strijd zijn met de wet, de goede zede of openbare orde, dan wel overeenkomsten die door inhoud of strekking als aanstootgevend of frauduleus worden gekwalificeerd, hetgeen bij uitsluiting naar het ter beoordelen van Red Dot.

14. Overmacht

14.1      In een situatie van overmacht, waarvan onder andere sprake is indien een niet-nakoming van één der partijen niet aan haar kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van die partij noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, indien bedoelde periode van overmacht langer duurt dan 14 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst op te zeggen, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.

14.2      In de volgende gevallen komen partijen overeen dat in ieder geval sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 14.1:

 • in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties - anders dan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Red Dot - wegens het tenietgaan, op welke wijze dan ook, van door Red Dot gebruikte servers, back-ups en andere apparatuur, alsmede storingen in telefoon- en internetverkeer;
 • in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties zijdens Red Dot als gevolg van acties van sabotage - al dan niet met terroristisch oogmerk - van derden, waaronder acties van zogenaamde 'hackers' en/of 'crackers'.

15. Forumkeuze

De rechtsverhouding tussen Streamer en Red Dot is onderworpen aan Nederlands recht. De Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Streamer en Red Dot kennis te nemen, met dien verstande dat Red Dot bevoegd blijft de Streamer in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen de Streamer en Red Dot kennis te nemen.